Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez SMAPPS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie za pomocą serwisu internetowego umieszczonego pod adresem premon.pl, na innych domenach wskazujących na poszczególne części serwisu oraz aplikacji mobilnej premon.pl

Definicje
Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób:

Operator Serwisu:
Smapps sp. z o.o. z siedzibą ​​przy ​​​​ul. Tytusa Chałubińskiego, nr 9, lok. 2, 02-004 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000696403, NIP 5272821736;

Serwis:
serwis internetowy umieszczony w sieci Internet pod adresem głównym premon.pl, umożliwiający dostęp do Usług;

Usługa:
usługa świadczona w ramach Serwisu premon.pl;

Użytkownik:
podmiot posiadający, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, składający Zamówienie określające warunki umowy, na podstawie, której Strony będą zobowiązane do świadczeń wynikających z Umowy;

Umowa:
umowa o świadczeniu Usług w sposób ciągły, rozliczana cyklicznie w powtarzających się okresach rozliczeniowych;

Abonament:
opłata uiszczana przez Użytkownika za świadczenie Usługi w danym okresie rozliczeniowym;

Okres rozliczeniowy:
okres jednego roku albo inny okres rozliczania usług świadczonych w trybie abonamentowym;

Cennik:
aktualnie obowiązujący Cennik, zawierający listę Usług pozostających w ofercie oraz ich cenę.


Zawarcie Umowy

1. Darmowe konto Użytkownika

a) W celu zawierania Umów dotyczących poszczególnych Usług konieczne jest założenie indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie. Prowadzenie konta Użytkownika jest darmowe. Zakładając konto Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na akceptację warunków Regulaminu oraz obowiązany jest podać dane umożliwiające przesłanie mu informacji o aktywacji jego konta (poprawny adres konta e-mail).

2. Zawieranie umów dotyczących Usług

a) W celu zawarcia Umowy dotyczącej konkretnej Usługi oferowanej przez Operatora Serwisu, Użytkownik wybiera interesującą go opcję Abonamentu widoczną na stronie dotyczącej tej Usługi. W celu wystawienia faktury VAT z tytułu świadczonych usług przez Operatora Serwisu, użytkownik zobowiązany jest podać wszelkie dane niezbędne do jej prawidłowego utworzenia, w tym NIP. Użytkownik zagraniczny, posiadający NIP europejski, zobowiązany jest do uzupełnienia swoich danych firmowych o ten numer.

b) W przypadku wyboru Usługi w opcji płatnej Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia tej Usługi w wysokości wskazanej w Cenniku oraz Zamówieniu za pomocą przelewu internetowego.

c) Użytkownik, chcąc uzyskać dostęp do funkcji, która nie występuje w wykupionym lub używanym przez Niego planie abonamentowym, zobowiązany jest do zmiany planu abonamentowego na wyższy, zgodnie z Cennikiem.

d) Użytkownik w ramach planu Platinium może wykupić u Operatora pakiet godzin programistycznych oraz zlecić wykonanie spersonalizowanych funkcji uzupełniających świadczoną Usługę. Operator zastrzega sobie prawo do odrzucenia proponowanych rozwiązań, jeżeli takowe nie wpisują się w założone przez Operatora przeznaczenie systemu oraz prawo do udostępniania wszystkim Użytkownikom Serwisu dostępu do funkcji, których wykonanie zostało zlecone.

e) Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Operatora Serwisu. Użytkownik otrzyma automatyczne powiadomienie e-mailem o aktywacji usługi i jej okresie abonamentowym. W przypadku płatności kartą wypowiedzenie umowy możliwe jest w terminie do 14 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego, w przeciwnym wypadku usługa zostanie automatycznie przedłużona na kolejny okres abonamentowy.

f) Po upływie danego okresu rozliczeniowego Serwis przesyła automatyczną wiadomość dotyczącą dokonania kolejnej płatności wraz z Fakturą Proformą do opłacenia.

3. Płatności

a) Faktura VAT wystawiana jest po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika, ze wskazaniem danych określonych przez Użytkownika, podanych przy zakładaniu Konta.

b) Za dostarczenie faktury, wysłanej na adres e-mailowy właściciela konta, uważa się przyjęcie przez serwer pocztowy Użytkownika wiadomości zawierającej fakturę.

c) Koszty związane z realizacją płatności za Usługi ponosi Użytkownik.

d) Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym Operatora Serwisu.

4. Ogólne obowiązki Stron

a) Serwis premon.pl dostępny jest dla Abonentów przez całą dobę. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych zdarzeniami losowymi.

b) Operator Serwisu zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy wszelkich usterek uniemożliwiających dostęp do serwisu lub utrudniających dostęp do usług. W przypadku nieusunięcia zgłoszonych awarii w terminie dłuższym niż 7 dni, Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

c) Użytkownik, korzystając z Usługi, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur od Operatora Serwisu drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

d) Operator Serwisu umożliwia Użytkownikom wysyłanie faktur w wersji elektronicznej. Użytkownicy oświadczają, iż otrzymali od swoich kontrahentów stosowną zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną w rozumieniu art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

e) Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.

f) Operator serwisu potwierdza, że właścicielem całej treści wprowadzonej za pomocą Usługi premon.pl jest Użytkownik.

g) Operator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści przekazywane przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu premon.pl

h)  Wszelkie powinności wynikające z przepisów prawa dotyczące publikacji treści leżą po stronie Użytkownika.

i) W przypadku otrzymania zgłoszenia o bezprawnym charakterze danych, Operator Serwisu ma prawo, zgodnie z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do uniemożliwienia dostępu do danych Użytkownika. W takim przypadku użytkownik zostanie powiadomiony o wprowadzeniu blokady konta.

j) W przypadku naruszania norm współżycia społecznego, Operator Serwisu może zablokować konto Użytkownika po jego uprzednim wezwaniu do zaprzestania działań naruszających normy.

k) Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
- przerw w dostawie usługi lub niedostępności serwisu premon.pl niezależnych od Operatora Serwisu lub będących następstwem zdarzeń, których Operator nie mógł przewidzieć,
- niepoprawnego funkcjonowania systemu niebędącego winą Operatora, na przykład, błędów sieci telekomunikacyjnej,
- dostępu do konta Użytkownika przez osoby nieautoryzowane,
- nieznajomości lub nieprzestrzegania Regulaminu,
- niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy.

l) Całkowita odpowiedzialność Operatora Serwisu względem Użytkownika w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości sumy opłat dokonanych w ciągu trzech ostatnich lat, jakie Użytkownik wniósł na rzecz Operatora Serwisu z tytułu świadczenia usług.

5. Dane osobowe

a) Administratorem danych osobowych Użytkownika podawanych w trakcie rejestracji jest Operator Serwisu. Abonent oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez Operatora Serwisu, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jend.:Dz.U.2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

b) Użytkownik jest administratorem danych osobowych przesyłanych. Użytkownik przesyłając dane osobowe do serwisu powierza ich przetwarzanie Operatorowi Serwisu w zakresie w jakim konieczne jest to do świadczenia usługi przechowywania danych. Dane będą przechowywane przez Operatora Serwisu z zachowaniem środków bezpieczeństwa wymaganych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność za bezprawne przechowywanie danych przesłanych do Serwisu przez Użytkownika.

c) Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach statystycznych i marketingowych. Na podany e-mail będziemy przesyłali wyłącznie informacje odnośnie systemu i sporadycznie odnośnie innych rozwiązań naszej firmy, ale w każdej chwili Użytkownik będzie mógł zrezygnować z otrzymywania takich e-maili.

d) Użytkownik powierza Dane do przetwarzania Operatorowi Serwisu wyłącznie w celu realizacji zobowiązań Operatora Serwisu wynikających z Regulaminu. Wszystkie Dane osobowe wprowadzone są przez Użytkownika do Serwisu z prawem dalszego powierzania tych danych do przetwarzania w celu wyżej opisanym.

6. Wymagania techniczne

a) W celu zapewnienia poprawnego działania Usług, konieczne jest zainstalowanie przeglądarki Internetowej IE, Firefox, Opera, Chrome, Safari z zaleceniem, aby były to najnowsze stabilne wersje tych przeglądarek.

7. Zmiana regulaminu

a) Regulamin może być zmieniany przez Operatora Serwisu. O każdej zmianie w Regulaminie Operator Serwisu poinformuje Użytkowników.

b) Aktualna wersja regulaminu wchodzi w życie z dniem 01.10.2017 r.

8. Procedura reklamacji

a) Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: pomoc[AT]premon.pl lub listownie na adres: smapps Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 11 / 1017, 00-828 Warszawa

b) Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

9. Polityka Prywatności

a) Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające Serwis. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w opublikowanej polityce prywatności.

b) W ramach świadczonych usług, Serwis może zbierać i przetwarzać dane niezbędne do świadczenia swoich usług związanych z charakterem działalności i wynikających z dostępnych funkcji aplikacji. Oświadczamy, że używamy plików cookies, które pozwalają na identyfikację użytkownika aby tym samym umożliwić i usprawnić korzystania z naszej aplikacji. W każdej chwili możesz zmodyfikować ustawienia w przeglądarce internetowej tym samym uniemożliwić zapisywanie plików cookies. premon.pl zapewnia, że zapisywanie na komputerze użytkownika bądź każdej innej osoby odwiedzającej nasz serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze i oprogramowaniu.

c) premon.pl oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających naszą stronę wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże informacji osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy:
- wymagają tego przepisy prawa;
- w celu świadczenia usług lecz po uzyskaniu stosownej zgody od użytkownika 

Adres

SMAPPS Sp. z o.o.
​ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2 02-004 Warszawa
Polska

Kontakt

Email: kontakt@premon.pl